رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از انتقال بیماری های پوستی

بهداشت فردی را بسیار جدی گرفته آنرا در محیط خانواده، محله، شهر و کشورمان ترویج نموده وظیفه ای اجتناب ناپذیر برای خود بدانیم چون با رعایت آن مانع ابتلا به بیماریهایی که از این رهگذر به آن مبتلا می شویم می گردیم. مانع هزینه های سرسام آوری می شویم که باید پرداخت نمائیم . یکی از راه های آسیب پذیری عدم رعایت بهداشت ملزومات شستنی البسه می باشد. انواع بیماری های پوستی، قارچی، انگلی، کچلی، کشاله ران و … از این طریق منتقل و شخص را بیمار می نماید و گاهاً ضررهای جبران ناپذیری متوجه ما می شود.
از مکان های انتقال بیماریها را می توان به بعضی از کارگاه های لباسشویی در هتل ها و بیمارستان های سطح شهر اشاره کرد که انواع ملزومات شستنی را بدون رعایت موارد ایمنی و ضدعفونی شستشو و تحویل می نمایند.
چنانچه نمونه برداری و کشت انجام پذیرد. مشاهده خواهد شد که به علت ندانم کاری و سهل انگاشتن، چگونه به خود و اطرافیان زیان وارد می گردد.
با توجه به اهمیت موارد یاد شده که سلامتی ما را انواع بیماری ها تهدید می نماید کسانی که مسئول این حرفه هستند می بایست دوره خاصی را گذرانیده و دارای مدرک در این زمینه و اطلاعات لازم در مورد ضدعفونی را آموخته و موظف به رعایت آن بوده و با ارائه خدمات صحیح حداقل ناشر و ناقل بیماری نبوده و به وظیفه ای که در مقابل سلامت انسان ها به نوعی عهده آنان می باشد آگاهی داشته و بدانند که ادای وظیفه صحیح ارتباط مستقیم با سلامت تک تک اجتماع ما را دارد.

عزیزالله باتقوا سرابی
استاد دانشگاه و مدرس مراکز فنی و حرفه ای
مدیر فنی سایان